Vecina gej muškaraca širom sveta ne može da pristupi najosnovnijoj prevenciji HIV-a

Published: December 1, 2010

Ve?ina gej muškaraca širom sveta ne može da pristupi najosnovnijoj prevenciji HIV-a

Novo istraživanje kojim je obuhva?eno više od 5.000 u?esnika širom sveta ukazuje na to da je ve?ini muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM) u svetu veoma teško ili potpuno onemogu?eno da pristupe testiranju na HIV, savetovanju na HIV, besplatnim kondomima i lubrikantima. Preliminarni rezultati ovog istraživanja objavljeni na Svetski dan borbe protiv side, ukazuju na zna?aj univerzalnog pristupa prevenciji HIV-a i le?enju, što je i centralna tema ovogodišnjeg Svetskog dana borbe protiv AIDS-a.

Inicijalna analiza rezultata ankete pokazuju da manje od polovine MSM osoba širom sveta ima pristup ?ak i najosnovnijoj prevenciji HIV-a i povezanim uslugama. Od svih ispitanika, samo 39 odsto je prijavilo lak pristup besplatnim kondomima, a tek jedva jedan od ?etiri prijavio je jednostavan pristup besplatnim lubrikantima. ?ak 25% MSM osoba je prijavilo da su im besplatni lubrikanti bili potpuno nedostupni. Veliki procenat muškaraca izvestio je da im je teško ili potpuno nemogu?e da pristupe ostalim osnovnim uslugama, uklju?uju?i i testiranje na HIV (57 odsto), HIV-obrazovnom materijalu (66 odsto) i HIV terapiji (70 odsto).

Istraživanje, koje je sproveo Globalni forum za MSM i HIV (MSMGF) u saradnji sa dr Patrik Vilsonom, docentom na Univerzitetu Kolumbija pri Mailman školi za javno zdravlje, sprovedeno je na kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku kroz globalne mreže MSMGF i njenih partnera. Anketa je obuhvatila ukupno 3.875 muškaraca koji imaju seskualne odnose sa muškarcima i 1.009 provajdera usluga za MSM populaciju, kao i još 375 u?esnika koji se ne identifikuju kao MSM. Skoro tri ?etvrtine svih ispitanika su bili iz nisko i srednje razvijenih zemalja.

„Od po?etka epidemije, široko je promovisano da su besplatni kondomi, lubrikanti, testiranje i le?enje, kada se kombinuju sa samom zajednicom koja predvodi promenu ponašanja i prate?e programe, najpouzdaniji alat na raspolaganju u borbi protiv HIV-a me?u MSM“, rekao je Dr ?or?e Ajala, izvršni direktor MSMGF.“ Nakon više od 25 godina, neoprostivo je da MSM osobe širom sveta i dalje imaju takav ograni?en pristup tim osnovnim sredstvima.“

Pored istraživanja o nivoima pristupa koji su trenutno na raspolaganju MSM osobama u prevenciji HIV-a, anketama su tako?e istraživana i znanja o novim tehnologijama kao što su PrEP, što podrazumeva uzimanje antiretrovirusnih lekova pre izloženosti HIV-u u cilju spre?avanja infekcije. Dok su ljudi u Severnoj Americi, zapadnoj Evropi i Australiji prijavili više znanja o ovom vidu prevencije od muškaraca u Africi, Aziji, na Karibima, Isto?noj Evropi i Latinskoj Americi, veliki broj ljudi u svim regionima sveta izrazili su dozu konfuzije oko ove tehnologije. Na pitanje da li bi trebalo koristiti MSM PrEP za spre?avanje HIV infekcije, 40% ispitanika je rekao: „Ne znam“. To ukazuje na potrebu za ja?u komunikaciju i edukaciju pre svega me?u MSM populacijom širom sveta u vezi sa ovom novom terapijom.

Regionalne razlike tako?e su se ispoljile u pogledu stigme i diskriminacije. Stigma udružena sa homofobijom me?u MSM osobama u Africi, Aziji, na Karibima, Isto?noj Evropi i Latinskoj Americi, je na znatno višem nivou i oštrija je u odnosu na izloženost diskrimaniciji u Severnoj Americi, zapadnoj Evropi i Australiji.

"Stigma i diskriminacija su „gorivo“ HIV epidemije me?u MSM i drugom visoko vulnerabilnom populacijom", rekao je Otman Mellouk, ko-predsedavaju?i MSMGF i koordinator  International Treatment Preparedness Coalition (ITPC) za Severnu Afriku. "Stigma i diskriminacija podrivaju pristup programima prevencije i le?enja tako što primoravaju MSM osobe da ostanu nevidljive i od usluga koje su im neophodne. Bez stavljanja ve?eg akcenta na pitanje homofobije, ne?emo imati nadu u kraj AIDS-a".
 
MSMGF trenutno radi sa dr Vilsonom na kompletiranju rezultata ankete i o?ekuje se da ?e sveobuhvatni izveštaj biti objavljen po?etkom 2011. Ovaj projekat je podržan od strane donatora Bill & Melinda Gates Foundation.

Leave a Reply