Iskorak u HIV prevenciji!

Published: July 18, 2010

Ju?er se u Be?u održala ?etvrta pred-konferencija BE HEARD u organizaciji MSMGF – Globalnog foruma za MSM (muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima) i HIV. Konferencija se održava u sklopu me?unarodne AIDS 2010 koferencije.

Na konferenciji je sudjelovalo preko 600 aktivista, istraživa?a, predstavnika javno zdravstvenih institucija, multilateralnih organizacija te globalnih donatora. Okupljaju se na jedan dan kako bi izgradili vještine, razmijenili informacije, me?usobno se umrežili i sudjelovali u raznim edukativnim radionicama. Ono što valja izdvojiti da je 50% sudionika sa južne polutke Zemlje. Ova konferencija najve?e je globalno okupljanje ove vrste fokusirano na HIV, javno zdravstvo i ljudska prava gej i bi muškaraca.

Cilj ovogodišnje konferencije je bio osigurati fokusiranu i održivu globalnu raspravu o potrebama HIV intervencija u MSM populaciji i transrodnim osobama u kontekstu rada na univerzalnom pristupu javno zdravstvenim uslugama i ljudskim pravima. Organizatori smatraju da je ovaj cilj važan iz razloga što u svijetu samo 10% MSM populacije ima pristup preventivnim programima.

Na konferenciji je održano 26 radionica u širokom rasponu tema: izrada preventivnih programa i njihova isporuka, socijalna istraživanja, prikupljanje financijskih sredstava, uklju?ivanju MSM osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, HIV i starost, zdravlje i ljudska prava MSM populacije u Africi, rad sa MSM intravenoznim korisnicima droga, sexualno zdravlje gej muškaraca, razumijevanje novih ARV terapija u lije?enju HIV infekcije, uporaba novih tehnologija u preventivnim programima.

Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici Iskoraka, od kojih je koordinator programa prevencije HIV/AIDS-a u MSM populaciji i izvršni direktor udruge, Hrvoje Fu?ek, održao posebno gostuju?e predavanje na temu “LGBT zdravlja u religioznim društvima” u sklopu radionice “Kombiniranje LGBT prava i HIV/AIDS prevencije: Nau?ene lekcije u isto?noj Europi i centralnoj Aziji“. “Predavanjem sam htio ukazati na problematiku uplitanja Crkve u HIV preventivne programe i seksualnu edukaciju navode?i nekoliko aktualnih primjera iz Hrvatske. Me?utim moram kazati da me najviše dirnulo predavanje kolege Karena Badalyana iz Armenije – prve katoli?ke zemlje na svijetu – o svojim iskustvima u provedbi programa prevencije HIV/AIDS-a u MSM populaciji u toj katoli?ki orijentiranoj zemlji. Kroz pomirbu vlastite seksualnosti i crkvenog u?enja te problemima s kojima se suo?ava u svakodnevnom životu postao je uzor ve?ini aktivista na podru?ju prevencije HIV/AIDS-a.” – rekao je za Gay.hr.

Danas, s druge strane, po?inje svjetska HIV/AIDS konferencija AIDS 2010 u Be?u gdje se o?ekuje 20 tisu?a gostiju iz cijelog svijeta. Gay.hr ?e redovito izvještavati sa konferencije, a kasnije idu?i tjedan o?ekuje se ponovno predavanje ?lanova Iskoraka na temu provedbe RDS istraživanja u MSM populaciji u Hrvatskoj te Azerbejdžanu.

Leave a Reply